The Ballad Of John And Yoko sheet music by The Beatles (Lyrics & Chords – 84134)

The Beatles: The Ballad Of John And Yoko - Lyrics & Chords

The Ballad Of John And Yoko Sheet Music